Hvad vi står for Historie Kalender Kontakt
   
  Traditioner
  Valgmenighed?
  Medlemskab
Du er her Vedtægter
  Årsmøde
 
Oversigt - kirkegård

Til forside <- Hvad vi står for:

Udskriv Udskriv
 

Vedtægter:

Til bund
-> Vedtægter for Vallekilde Valgmenighed
Du er her Vallekilde Valgmenigheds kirkegård     |  Takstblad

Vedtægter for kirkegården

§ 1. Ejerforhold og drift
Kirkegården ejes af Vallekilde Valgmenighed og forestås af Valgmenighedens bestyrelse.

Til top
Til bund

§ 2. Protokol
Kirkeværgen opbevarer kirkegårdskortet og fører kirkegårdsprotokollen. I protokollen indføres urne- eller kistebegravelse, den begravede persons navn, alder, sidste bopæl, når og hvor på kirkegården vedkommende er begravet, gravstedets vedligeholder m.m.

Til top
Til bund

§ 3. Henvendelse, gravsteder

Henvendelse om erhvervelse af gravsteder sker til kirkeværgen, og ingen grav må kastes på kirkegården, forinden pladsen er udvist eller godkendt af denne.

For medlemmer af Vallekilde Valgmenighed er begravelsen fri, mens ikke-medlemmer må afholde de med handlingen forbundne omkostninger.

Til top
Til bund

§ 4. Graver
Ved kirkegården er ansat en graver med ansvar for kirkegårdens renholdelse, kastning af grave m.v.

Til top
Til bund

§ 5. Gravplads, størrelse
En gravplads for en voksen skal være mindst 2,5 x 1,26 meter stor, og gravens dybde skal være mindst 1,90 meter, således at der bliver mindst 1,25 meter jord over kistelåget. For børn kan graven være mindre efter kistens størrelse.

Til top
Til bund

§ 6. Fredningsperiode
Fredningstiden for en kistegrav er 25 år. Dog vil gravstedet også efter fredningstidens udløb forblive urørt, så længe de vedligeholdes af de pårørende. Hvis vedligeholdelsespligten overtages af Valgmenigheden (se § 17), kan den forlænges ved udløbet af en fredningsperiode. Efter de første 25 år er fredningsperioden 10 år ad gangen. Fredningstiden for en urnegrav er 10 år.

Til top
Til bund

§ 7. Efterlevende ægtefælde
Når der udlægges gravplads til en afdød, som var gift, skal der, om ønskes, samtidig umiddelbart ved siden af den udviste gravplads udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle, som bevarer retten dertil, når gravstedet fortsat er vedligeholdt, selvom dødsfaldet først indtræder efter udløbet af fredningstiden.

Til top
Til bund

§ 8. Familiegravsteder
Familiegravsteder kan udlægges, dog kan et sådant ikke uden bestyrelsens samtykke udlægges til mere end 4 gravpladser.

Til top
Til bund

§ 9. Ændringer af gravsteder
Hvor det findes fornødent af hensyn til kirkegårdens regulering, kan bestyrelsen med provstiudvalgets samtykke foretage ændringer i bestående gravsteder eller inddrage sådanne eller dele deraf, når gravfreden og berettigede
interesser ikke derved krænkes, uden at gravstedets indehaver har krav på erstatning herfor.

Til top
Til bund

§ 10. Kirkeværgen
Det daglige tilsyn med kirkegården føres af et af årsmødet nedsat udvalg på 3 medlemmer, plus et medlem af bestyrelsen, samt kirkeværgen. Udvalget, der har kirkeværgen som formand, overvåger kirkegårdsvedtægtens overholdelse, forestår udmålingen af gange og gravsteder og sørger for arbejder, der skal udføres, for at give kirkegården som helhed et smukt og harmonisk udseende. Større arbejder skal dog først forelægges bestyrelsen. Kirkeværgen administrerer desuden de beløb med renter, som valgmenigheden modtager for gravsteder-nes vedligeholdelse (se § 17).
Regnskabet revideres af på årsmødet folkevalgte revisorer.
Udvalgets afgørelser kan indankes for bestyrelsen.
Udvalget vælges for 3 år ad gangen og afgår med et medlem hvert år. Bestyrelsen vælger 1 medlem. Kirkeværgen vælges af bestyrelsen.

Til top
Til bund

§ 11. Gravsteds udseende, hække
Der må ikke opsættes gitterværk eller andet unaturligt hegn om gravstederne. Hækkene langs kirkegårdens gange må ikke blive højere end 30 cm, bøgehæk dog 40 cm, og ikke bredere end 18 cm bøgehække dog 30 cm. De samme mål gælder for tværhækkene, dog kan udvalget for disses vedkommende give tilladelse til en større højde af hensyn til opsatte gravminder, når dette kan ske uden at det hindrer færdslen med kister ad de mindre gange. Udvalget kan ligeledes give tilladelse til, at de længdehække mellem to rækker gravsteder (ryghække), som går i retning nord-syd ligesom hække langs gennemgående stier må blive indtil 50 cm.

Til top
Til bund

§ 12. Beplantning
Plantning af stortræer på gravstederne er ikke tilladt. Buske og stedsegrønne træer må ikke blive højere end 2 m., dog kan udvalget give dispensation, hvor det skønnes at være til fordel for helhedsindtrykket af kirkegården. Plantnin-ger, som bliver til ulempe for tilstødende gravsteder, kan forlanges beskåret eller fjernet. Store træer må ikke fjernes uden bestyrelsens tilladelse.

Til top
Til bund

§ 13. Vejledning ved hækplantning
Udvalget skal til enhver tid være villig til at yde vejledning ved hækplantning og anden plantning på gravstederne. Overfor hækplantning af uregelmæssig karakter og uhensigtsmæssig udsmykning har udvalget ret til at gribe ind.

Til top
Til bund

§ 14. Vedligehold af hække
Hækkene på kirkegården klippes og vedligeholdes af valgmenigheden.

Til top
Til bund

§ 15. Forsømmelse, gravsted
I tilfælde af, at en gravstedsejer forsømmer gravstedets vedligeholdelse, skal udvalget henstille til vedkommende, at gravstedet bringes i behørig stand inden en tidsfrist af en måned. Hvis denne henstilling ikke efterkommes, har udvalget ret til at lade gravstedet gruslægge, og valgmenigheden overtager vedligeholdelsen for resten af fredningsperioden.

Til top
Til bund

§ 16. Tilbud om vedligehold, gravsted
Indehavere af gravsteder kan få den almindelige vedligeholdelse af deres gravsteder udført af kirkegårdens graver for en årlig takst, som fastsættes af bestyrelsen.

Til top
Til bund

§ 17. Vedligeholdelsespligten
Indehavere af gravsteder kan få den almindelige vedlige-holdelse af deres gravsteder overtaget af valgmenigheden mod indbetaling af et beløb en gang for alle. Dette beløb oplægges blandt valgmenighedens midler og tilfalder, efter vedligeholdelsespligtens ophør, kirkegårdsfonden for Vallekilde Valgmenighed. Vedligeholdelsespligten gælder for 1 fredningsperiode, og vederlaget fastsættes af bestyrelsen. Ved senere jordfæstelse i et gravsted må yderligere indbetales et beløb, der svarer til den forlængelse af gravstedet frednings-tid, som derved indtræder. Hvis vedligeholdelsespligten ved udløbet af en fredningsperiode (se § 6) ønskes forlænget, fastsættes betaling herfor efter overenskomst med bestyrelsen. Ved udløb af et legatgravsted kontaktes indehaveren.

Til top
Til bund

§ 18. Regnskab, gravsteder

Der føres regnskab over hvert af de i § 17 nævnte gravsteder.

  1. For de gravsteder hvor den indbetalte kapital og den årlig tilskrevne rente/afkast opbruges inden fredningsperiodens udløb, må vedligeholdelsen m.v. i de resterende år betales af kirkegårdsfonden/overskydende kapital på andre gravsteder, og hvis der ikke her er tilstrækkelige midler af Valgmenigheden.

  2. For de gravsteder hvor den indbetalte kapital og den årlig tilskrevne rente/afkast overstiger udgiften til vedligeholdelse m.v. overføres det overskydende beløb ved fredningsperiodens udløb til kirkegårdsfonden.

  3. Udgiften til vedligeholdelse, grandækning og sommerblomster reguleres hvert år i februar måned med forbrugerprisindekset for januar måned, ligesom renter/afkast af de deponerede midler tillægges saldoen på de respektive legatgravsteder.

Til top
Til bund

§ 19. Gravsteder/urnegravsteder
Belægningen på gravstederne skal med undtagelse af trædesten være den af Valgmenigheden valgte/anviste. Der må på alle gravsteder ikke opsættes batteri-/solcelledrevne lygter/lyskæder.

Til top
Til bund

§ 20. Gravsteder i græsplæne

Stenen/pladerne skal være i grå/rødligt granit, den må ikke være blankslebet og skal have en størrelse på 40x50 cm. Skrift skal være indhugget i stenen og ligge i flugt med plænens overflade.

Gravstedet har samme størrelse som et urnegravsted, således at der kan nedsættes 2 urner ved hver sten.

Der må lægges en buket af afskårne blomster ved stenen, ligesom der ved juletid må lægges en granpude eller lignende. Der må ikke foretages nogen beplantning på gravstedet, ligesom der ikke må opsættes gravlys eller lignende.

Til top
Til bund

§ 21. Naturkirkegård

Der må opsættes en ubearbejdet natursten, max. 30x30 cm og stenen skal godkendes af graveren inden opsætning.

Det er tilladt at sætte afskårne blomster i den opsatte granitvase, ligesom der ved juletid må lægges granpuder, lyng og lignende naturmaterialer der fjernes af graver ved udgangen af december.

Der må ikke sættes egne blomsterløg, såes frø, lægges plastikblomster, gravstedslys, grandækning, diverse private genstande, opsætte vaser og kræmmerhuse til afskårne blomster eller på anden måde ændre gravstedets udseende..

Til top
Til bund

Således vedtaget på årsmødet den 24. marts 2022

Oprindelige vedtægter af 6. januar 1884, ændrede den 6. februar 1916, ændrede den 9. maj 1943, ændrede den 9. juli 1950, ændrede den 8. maj 1960, ændrede den 12. maj 1965, ændrede den 8. marts 2004, ændrede den 31. marts 2008.

Til top

Til forside <- Hvad vi står for: Vedtægter for Vallekilde Valgmenigheds kirkegård.

 

 
Ophavsret www.vallekilde-valgmenighed.dk Privatlivspolitik I dag:

Valgmenighedspræst Janne Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve | tlf. 5965 6580 | email: mail@vallekilde-valgmenighed.dk

Valgmenigheden er medlem af: Grundtvigsk Forum | Foreningen af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder